Systém ATREA

Velmi nízké náklady na vytápění
Vnitřní tepelná pohoda v zimě i v létě
Stálý přívod čerstvého vzduchu
Nízká prašnost prostředí
Nízké nároky na údržbu a provoz
Jsme držitelem licence na výstavbu energeticky pasivních domů
od společnosti Atrea.
Naše domy dosahují na dotace
 z programu Nová zelená úsporám.
Domy stavíme
od roku 1996.

Systém ATREA

Naše domy stavíme v systému Atrea již od roku 2006. 
Tato zkušenost zaručuje velmi vysokou kvalitu výsledného díla.

Systém ATREA je certifikovaný stavební systém optimalizovaný pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. Nedílnou součástí domů je integrovaný systém vytápění a chlazení, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání s rekuperací. Vývoj celého systému a výroba většiny technických zařízení probíhá ve společnosti ATREA v České republice což zaručuje kompatibilitu stavby a jednotlivých technických zařízení a umožňuje poskytovat nadstandardní servis a garanci kvality.

Systém ATREA znamená také úzkou spolupráci architektů, projektantů a realizačních firem v průběhu celého procesu výstavby. Průběžná kontrola procesu výstavby je zajištěna nezávislým stavebním dozorem. 

Konstrukční systém ATREA je chráněn užitným vzorem. K výstavbě domů v systému ATREA jsou oprávněny pouze vybrané realizační firmy s platnou licenční smlouvou.

Certifikované konstrukční a technologické řešení energeticky pasivní dřevostavby

Zajištění kompletní dodávky na klíč od návrhu architektonicky-energetického konceptu po realizaci v celé ČR

Možnost etapizace a částečné výstavby svépomocí

Skladba obvodové konstrukce

Energeticky pasivní domy systému ATREA jsou navrhovány jako skeletové, sendvičové dřevostavby (tzv. skandinávský systém) s difúzně otevřenou obvodovou konstrukcí.
Takřka celá tloušťka stěny je využita na plnění tepelně-izolační funkce. Materiály konstrukce jsou z velké části na bázi dřeva, tedy z obnovitelného materiálu s nízkou potřebou energie na výrobu převoz a zabudování do konstrukce. V systému ATREA jsou důsledně navrženy a prověřeny všechny detaily stavby z hlediska jednoduché a rychlé výstavby a následné kontroly. Veškeré detaily jsou také výpočtově prověřeny z hlediska tepelných toků, vnitřních povrchových teplot a difůze vodních par.

Popis jednotlivých konstrukcí materiálů

Základová konstrukce 

Betonové základové pasy.

Obvodové stěny

Difúzně otevřená sendvičová skladba, skeletová konstrukce.
Tloušťka stěn při vnější fasádní omítce je 450 mm, při modřínovém obkladu 490 mm.
Nosná konstrukce – Skelet z dřevěných KVH profilů vysušených na 12% zajišťuje tvarovou stálost konstrukce.
Tepelná izolace – foukaná celulóza vyrobená rozvlákněním papíru má velmi dobré akumulační vlastnosti a umožňuje difůzi vodních par.
Vzduchotěsnící vrstva – Dřevoštěpkové desky (OSB) s tmelenými a přelepenými spárami zabraňují úniku vnitřního teplého vzduchu a zamezují průniku vodních par do konstrukce.
Vnitřní povrch – Sádrokartonová předstěna s instalační dutinou pro rozvod sítí. Možno volit i z jiných deskových materiálů např. sádrovlákno apod.
Vnější povrch – Tenkovrstvá difúzně propustná omítka, obklad z modřínového dřeva, obklad z cementovláknitých desek apod.
Součinitel prostupu tepla – U = 0,11 W/m2K.
Požární odolnost – REI 60

Střecha

Šikmá, nebo plochá dvouplášťová provětrávaná konstrukce.
Nosná konstrukce – Vazníky z KVH profilů.
Tepelná izolace – foukaná celulóza.
Vzduchotěsnící vrstva – Dřevoštěpové desky (OSB).
Vnitřní povrch – Sádrokartonový podhled s instalační dutinou pro rozvod sítí. Možno volit i z jiných deskových materiálů např. sádrovlákno apod.
Krytina šikmé střechy – standardně cementovláknitá ETERNIT DAKORA v černém nebo šedém provedení. Možno volit ze všech známých krytin dle okolní zástavby domu.
Krytina ploché střechy – Svařovaná PVC folie s kačírkem, nebo substrátem s extenzivní zelení.

Okna

Svislá okna dřevěná s trojsklem – Eurookna SOLID COMFORT SC 92 – Uw = 0,7 W/m2K
Střešní okna dřevěná s trojsklem – ROTO designo R6, Uw = 0,84 W/m2K.

Větrání

S rostoucími požadavky na energetické úspory v budovách se zvyšují i nároky na těsnost výplní okenních otvorů. V současnosti tak již pro zajištění zdravého vnitřního prostředí nepostačuje přirozené větrání okny, které je navíc doprovázeno značnými ztrátami tepla.

U moderních energeticky úsporných staveb se proto pro zajištění požadované výměny vzduchu s úspěchem využívá systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace). Řízené větrání s rekuperací zajišťuje odvod škodlivin, stálý přívod optimálního množství čerstvého vzduchu a významně snižuje ztráty tepla větráním (až o 95% oproti větrání okny).
Větrání s rekuperací
Do každé místnosti je přiváděn čerstvý vzduch vyústkami v podlaze, stěnách, nebo v podhledu. Vydýchaný vzduch je odváděn z místností pod dveřmi a odtahován v místnostech s potenciálním zdrojem zápachu a vlhkosti (kuchyně, WC, koupelny). Teplo odpadního vzduchu je předáno příchozímu ve výměníku se zpětným získávání tepla (rekuperací).

Společnost ATREA vyrábí ucelenou řadu větracích jednotek DUPLEX s rekuperací tepla vhodných zvláště pro komfortní větrání nízkoenergetických a pasivních domů.
Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací
Systém teplovzdušného vytápění umožňuje sloučit větrání a vytápění objektu do jednoho celku. Pokud čerstvý vzduch před přivedením do místností ohřejeme na požadovanou teplotu, stává se z něj teplonosné medium a není potom potřeba instalovat do domu oddělený klasický systém vytápění.

Společnost ATREA vyrábí ucelenou řadu teplovzdušných větracích jednotek DUPLEX s rekuperací tepla vhodných pro větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických a pasivních domů.

Vytápění a ohřev TUV

Pro výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) je možno použít téměř jakékoli známé zdroje tepla nebo jejich kombinace. Díky mnohonásobně nižší potřebě tepla oproti běžnému domu postačují i zdroje o velmi malém výkonu.
Pro provoz domu upřednostňujeme využití úsporných a obnovitelných zdrojů energie (slunce – solární kolektory, energie prostředí - tepelná čerpadla, biomasy – krbová a peletková kamna apod.). Využití úsporných zdrojů se projevuje dalším snížením nákladů na provoz domu a zmenšením závislosti na dodavatelích energií.

Zdroj, případně kombinace zdrojů ohřívá vodu v integrovaném zásobníku tepla (IZT). Ze zásobníku je odebíráno teplo pro vytápění a ohřev TUV.

Pro vytápění domů ATREA je možné volit mezi teplovzdušným vytápěním (slučuje vytápění a větrání, případně i chlazení) nebo klasickou otopnou soustavou (oddělený systém vytápění a větrání).
Schéma vytápění (chlazení) a ohřevu TUV
Zdroje tepla

TEPELNÉ ČERPADLO

Velmi levný a automatický provoz (ATREA má v nabídce tepelné čerpadlo pro pasivní domy s možností letního chlazení).

Krbová kamna, či krbová vložka na dřevo

Obvykle s teplovodním výměníkem, který ohřívá vodu v integrovaném zásobníku tepla. Akumulované teplo v zásobíku je dále využíváno pro ohřev TUV a pro otopnou soustavu.

Solární fototermické panely

Pokryjí až 60 % celkové roční spotřeby TUV.

Kamna, nebo kotle na peletky

Automatický provoz, dražší surovina než palivové dřevo.

Krby na biolíh

Interierový doplněk s dražším provozem a nízkou pořizovací cenou.

Plynové kotle

Pro pasivní domy v mnoha ohledech nevýhodné.

Elektřina

Pro záložní ohřev akumulační nádrže, nebo přímotopy apod. – neekologický zdroj tepla, pro pasivní domy je tendence nahrazovat jej jinými zdroji nejlépe obnovitelnými.
Integrovaný zásobník tepla
Většina zdrojů tepla má při svém optimálním provozu mnohem větší tepelný výkon než potřebujeme pro vytápění pasivního domu. S úspěchem se proto využívá zapojení integrovaného zásobníku tepla (IZT) do systému vytápění. Jedná se o nádrž s vodou, kterou zdroj tepla ohřívá při provozu. Nádrž je dobře zaizolovaná a dovolí nám uchovat teplo po dobu i několika dní. Teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je tedy v nádrži stále připraveno k okamžitému použití v době kdy jej uživatel potřebuje. Zdroj tepla se zapíná pouze pro ohřátí vody v nádrži a může pracovat na optimální výkon nezávisle na aktuální potřebě uživatele.
V IZT jsou instalovány záložní elektrické topné spirály pro případ kdy není v provozu jiný zdroj tepla (nesvítí slunce a netopí se v krbu atd.).
Zásobník tepla také zmenšuje možnost přehřívání interieru od krbu a krbových kamen. Až 80% tepla, které vzniká v krbu může být odvedeno do IZT a nesálá do inerieru.
Do místností je ale postupně dle potřeby teplo uvolňováno z IZT. Zásobník tedy v podstatě plní funkci akumulace tepla v interieru v zimním období podobnou jako masivní stěny, navíc s možností účinné regulace.
Otopné a chladící soustavy
Teplovzdušné vytápění s cirkulací a větrání s rekuperací
Tento systém vytápění je navrhovaný jako standard pasivních domů v systému ATREA. Při teplovzdušném vytápění se přihřívá čerstvý vzduch proudící do místnosti. Není tedy potřeba další otopné soustavy. Pro tento způsob vytápění bylo firmou ATREA s.r.o. vyvinuto několik typů kompaktních vzduchotechnických jednotek. (např. DUPLEX RB3-EC)
Jedná se o sloučení vytápění, větrání s rekuperací tepla, případně i chlazení do jednoho celku.
Teplovodní otopná soustava a oddělené větrání s rekuperací
Jde o klasickou teplovodní otopnou soustavu při které je topné médium rozvedeno do otopných ploch v jednotlivých místnostech. Sálavé otopné plochy jsou velmi malé díky malé potřebě tepla na vytápění v pasivních domech. Druhy otopných ploch jsou radiátory, stěnové vytápění, podlahové vytápění, teplovodní podlahové konvektory apod.
Firma ATREA vyrábí stěnové nízkoteplotní nástěnné sálavé panely pro tento druh otopných soustav. 

Výhodou tohoto systému je velmi příjemné sálavé vytápění a možnost samostatné regulace v každé místnosti. Vzduchotechnická jednotka plní pouze funkci výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla (rekuperací).
Pokud by byl požadavek na chlazení místností, musí se místo vzduchotechnické jednotky s rekuperací navrhnout jednotka s chladícím výměníkem, s větším výkonem a s cirkulací (tedy obdobně jako při teplovzdušném vytápění).
Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
Příprava teplé užitkové vody je zajišťována průtočným ohřevem výměníkem z nerezového potrubí umístěným v horní části integrovaného zásobníku tepla. Vysoce hygienický průtočný ohřev TUV zcela vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vylučuje vznik vysoce agresivních kalů a koroze nádrže.
Výstavba nízkoenergetických
a pasivních domů
O NÁS
Máme zkušenosti se stavbou domů již od roku 1996. Postavili jsme již více než 45 domů po celé České republice.
Jsme rodinnou firmou ve které preferujeme individuální přístup.
Máme stálé zaměstnance i ověřené dodavatele.
© 2024 Daniel Petříček | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů